Login


Bahagian Teknologi Maklumat - MPT


Sistem eGRED PREMIS adalah sebuah web aplikasi online bagi memudahkan pihak pengguna merekod dan mengemaskini maklumat penggredan premis makanan (Gred A,B,C) di kawasan operasi Majlis secara tersusun dan mudah dicapai pada setiap masa