Sistem ePEMBEKAL Majlis Perbandaran Temerloh

Log in


Bahagian Teknologi Maklumat - MPT 2010-2016


Sistem ePEMBEKAL adalah sebuah web aplikasi online bagi memudahkan pihak pengguna mendaftar dan mengemaskini
rekod-rekod maklumat perihal pembekal/kontraktor/perunding/konsultan
secara tersusun dan mudah dicapai pada setiap masa.